งานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์รายละเอียดโครงการ

ชื่องาน
งานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
สถานที่ตั้ง/ก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยบูรพา 
ผู้ว่าจ้าง
มหาวิทยาลัยบูรพา 
มูลค่างาน
222,700,000.00 บาท
รายละเอียด
ดำเนินการก่อสร้างอาคารปฎิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อาคาร ค.ส.ล สูง 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยอาคาร 12,645 ตารางเมตร