งานก่อสร้างสะพานเลียบชายฝั่งทะเลช่วงที่ 3 จากจุดเชื่อมถนนเลียบชายฝั่งทะเลรายละเอียดโครงการ

ชื่องาน
งานก่อสร้างสะพานเลียบชายฝั่งทะเลช่วงที่ 3 จากจุดเชื่อมถนนเลียบชายฝั่งทะเล 
สถานที่ตั้ง/ก่อสร้าง
จุดเชื่อมเทศบาลบางทรายถึงจุดเชื่อมถนนเลียบชายฝั่งทะเลเทศบาลบางทราย 
ผู้ว่าจ้าง
กรมโยธาธิการ 
มูลค่างาน
209,800,000.00 บาท
รายละเอียด
อยู่ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง