งานก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 7 - หนองกระเสริมรายละเอียดโครงการ

ชื่องาน
งานก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 7 - หนองกระเสริม 
สถานที่ตั้ง/ก่อสร้าง
ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 7 - หนองกระเสริม อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 
ผู้ว่าจ้าง
กรมทางหลวงชนบท 
มูลค่างาน
384,200,000.00 บาท
รายละเอียด
ดำเนินการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 7 - หนองกระเสริม อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ระยะทาง 4.983 กิโลเมตร