ปรับปรุงขยายการประปาจังหวัดชลบุรีรายละเอียดโครงการ

ชื่องาน
ปรับปรุงขยายการประปาจังหวัดชลบุรี 
สถานที่ตั้ง/ก่อสร้าง
จ.ชลบุรี 
ผู้ว่าจ้าง
(เจ้าของงาน) 
มูลค่างาน
450,000,000.00 บาท
รายละเอียด
รอใส่ข้อมูล