อาคารโรงแรม เดอะ ไทด์ รีสอร์ทรายละเอียดโครงการ

ชื่องาน
อาคารโรงแรม เดอะ ไทด์ รีสอร์ท 
สถานที่ตั้ง/ก่อสร้าง
เลขที่ 44/1 ถนนบางแสนสาย 1 ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 
ผู้ว่าจ้าง
โรงแรม เดอะ ไทด์ รีสอร์ท 
มูลค่างาน
300,000,000.00 บาท
รายละเอียด
ดำเนินการก่อสร้างอาคารอาคารโรงแรม เดอะ ไทด์ รีสอร์ท เป็นอาคาร ค.ส.ล. สูง 4 ชั้น จำนวน 7 หลัง พร้อมระบบสาธารณูปโภคและระบบป้องกัน