งานก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเจ้าพระยาสุรศักดิ์รายละเอียดโครงการ

ชื่องาน
งานก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ 
สถานที่ตั้ง/ก่อสร้าง
หมูที่ 1 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
ผู้ว่าจ้าง
เทศบาลตำบลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ 
มูลค่างาน
144,447,820.00 บาท
รายละเอียด
ดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ หมูที่ 1 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นอาคาร ค.ส.ล. สูง 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง และค่าก่อสร้างอาคาร หอประชุม และโรงอาหารเป็นอาคารสูง 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง พร้อมระบบสาธารณูปโภคและระบบป้องกัน