งานระบบผลิตน้ำประปา

บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในด้านวิศวกรรมแหล่งน้ำ ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา ติดตั้งท่อส่ง-จ่ายน้ำประปา และได้รับใบอนุญาตจากการประปาส่วนภูมิภาคชั้น 1 การประปานครหลวง และ East Water

ปรับปรุงขยายการประปาจังหวัดชลบุรี

มูลค่างาน 450,000,000.00 บาท

รอใส่ข้อมูล

ดูรายละเอียด

งานประปา

มูลค่างาน 0.00 บาท

(ใส่รายละเอียด)

ดูรายละเอียด