งานเขื่อน งานชลประธาน

บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในด้านวิศวกรรมชายฝั่ง เขื่อนกันทรายและกันคลื่น ท่าเทียบเรือ ตลอดทั้งคลองกั้นน้ำ ฝายกั้นน้ำ และก่อสร้างขุดขยายสระพักน้ำดิบ ก่อสร้างฝายน้ำล้น คลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร

งานก่อสร้างระบบส่งน้ำฝั่งซ้าย (คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย และอาคารประกอบ) โครงการประแสร์

มูลค่างาน 212,000,000.00 บาท

ดำเนินการก่อสร้างระบบส่งน้ำฝั่งซ้าย (คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายและอาคารประกอบ) โครงการประแสร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

ดูรายละเอียด